Husleie og sikkerhetsstillelse

Husleie

Hvordan betale husleien?
Husleie betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Innbetaling av husleie skal komme samlet fra én konto. Vennligst benytt KID nr. påført fakturaen for rett måned. KID nummeret er unikt. Betaler leietaker med KID nr. for f.eks. mars husleien i januar, vil denne betalingen bli krysset mot faktura/husleie for mars. Leietaker kan da motta purring på ikke betalt leie for januar.

Kan man betale husleien senere? 
Nei, leien skal betales forskuddsvis den 1. i hver måned.

Hva er indeksregulering?

Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen. Indeksregulering kan tidligst settes i verk et år etter at siste leieprisfastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved kontraktstart. Konsumprisindeksen finner man på www.ssb.no. Regulering finner sted 1/1 eller 1/7. KPI som legges til grunn er sist kjente indeks og vil være oktober (for regulering 1/1) og april (for regulering 1/7).

Sikkerhetsstillelse

Hva er depositum?
Depositum er en type sikkerhetsstillelse for leieforholdet og skal være sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fravikelse og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. Informasjon om depositum er nevnt i leieavtalen og husleieloven.