Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål fra leietakere. Se innunder de ulike seksjonene i menyen ovenfor. Finner du ikke svaret du leter etter?

Kontakt oss

Rettigheter og plikter

Innboforsikring, må jeg ha det? Hvordan ordner jeg dette? 
Alle må ha innboforsikring. Dette er også nedfelt i våre kontrakter. Dette må ordnes gjennom eget forsikringsselskap.

Hva gjør jeg hvis det oppstår en feil i boligen? 
Ta kontakt med ansvarlig vaktmester for bygården. 

Vedlikehold i boligen under leieperioden, er jeg ansvarlig for dette? 
Som leietaker har du ansvar for å vedlikeholde boligen, herunder låser, sikringer, vindusruter, kraner, brytere, kontakter og lignende. Dette står det mer om i leiekontrakten. Se svar i seksjonen praktiske problemer.

Kan vi male i leiligheten (evt. annen oppussing)? Hvem betaler i så fall for dette?
Det må avtales særskilt mellom utleier og leietager hva som skal gjøres og hvem som skal betale for dette. Slikt skal avtales skriftlig.

Er dyrehold tillatt? 
Dyrehold er ikke tillatt uten samtykke fra utleier. Forbudet gjelder alle typer dyr. Begrunnelsen for at dyrehold ikke er tillatt uten samtykke fra utleier, er på bakgrunn av allergi og unødvendig slitasje samt at dyrehold kan føre til tvist mellom leietaker, utleier og/eller andre beboere.

Er røyking i boligen tillatt?
Røyking i boligen er IKKE tillatt. Dersom leietaker har røkt innendørs vil de bli gjort ansvarlig for å bære kostnad ved ekstra vasking/oppussing/maling av leilighet.

Kan leietaker henge opp gjenstander på vegger og/eller tak i boligen? 

Leietaker kan ikke foreta forandringer i husrommet eller på eiendommen for øvrig uten samtykke fra utleier. Boring i vegg er ikke tillatt uten samtykke fra utleier. Et eksempel som ikke anses som forandring i husrommet eller på eiendommen for øvrig: Oppheng på vegger må utføres med tynne stifter, helst billedkroker av hvit plast. Hvis leietaker lager hull i vegger og/eller tak må skaden utbedres før utflytning.

Hvilke plikter har leietaker angående brannsikkerhet? 
Leietaker må følge det som står om brannsikkerhet i leieavtalen, husordensreglene og i bygget. Pass på at røykvarslere har batteri som fungerer og husk å vedlikeholde brannslukningsapparat. Leietaker som står oppført på kontrakt med Spabo Eiendom er pliktig til å informere om brannsikkerhet til øvrige leietakere som bor i leiligheten. Ved utløst alarm, er alle leietakere pliktige til å sjekke om det er brann i bygget. Dersom man tilbakestiller alarm uten å være sikker på om det er brann, kan man bli holdt ansvarlig ved eventuelle skader dersom det faktisk viser seg å være brann i bygget. Se egen branninstruks på oppslagstavle ved brannsentral.

Hvordan kan leietaker bruke fellesarealet? 
Les leieavtalen og husordensreglene som regulerer dette.

Hva betyr det at leietakere er solidarisk ansvarlige for leieavtalen? 
Hvis flere leietakere har signert samme leieavtale er leietakerne solidarisk ansvarlige for leieavtalen. Dette betyr at utleier kan velge hvem av leietakerne utleier ønsker å rette et eventuelt krav mot, såfremt kravet er relevant for leieforholdet og leietakerne. Ansvarsfordelingen mellom leietakerne (for eksempel én eller flere leietakeres regresskrav mot de øvrige leietakerne) er en sak mellom leietakerne.

Plikter leietaker å gi utleier og/eller utleierens representant adgang til boligen? 

Leietaker er ved forhåndsmelding fra utleier forpliktet i nødvendig utstrekning til å gi utleier og/eller representant for utleier adgang til husrommet for tilsyn. Videre plikter leietaker å gi utleier eller andre adgang til boligen i den utstrekning det er nødvendig for å utføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Leietaker skal varsles innen rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider. Utleier og/eller representant for utleier har ikke adgang til boligen uten samtykke fra leietaker. Utleierens varslingsplikt gjelder ikke hvis det er nødvendig med tiltak for å forhindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig, og det ikke er mulig å varsle leietaker. Utleier har adgang til boligen i nødssituasjoner uten forhåndsvarsel for å forhindre skade på eiendommen. Hvis leietaker nekter utleier og/eller utleierens representant adgang til boligen i situasjoner leietaker plikter å gi slik tilgang misligholder leietaker leieavtalen. Dette kan føre til at utleier kan si opp eller heve leieavtalen dersom relevante vilkår er oppfylt. Hvis leietaker misligholder leieavtalen og/eller husleieloven kan leietaker bli ansvarlig for utleiers økonomiske tap som følge av dette.